XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

templatemo_image_01aaa.png - 83.27 Kb

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku

ogłasza

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Włodzimierza Pietrzaka

ph. „Dwaj najwięksi tyrani ziemi: przypadek i czas”.

Cel Konkursu:

●             stworzenie wydarzenia literackiego

●             promowanie młodych twórców

●             integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

 

 

1.            Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 3 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych oraz 1 egzemplarz w postaci zapisu na płycie CD (w pliku Word).

2.            Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail, dane o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich itp.

Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

3.            Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:

●             zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,

●             zbyt mało egzemplarzy (patrz pkt 1. regulaminu),

●             utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła.

4.            Prace konkursowe prosimy przesyłać do 13 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Włodzimierza Pietrzaka

ul. Dworcowa 5

62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs poetycki.

5.            W Konkursie przyznane zostaną nagrody:

•              pieniężne: I, II, III nagroda – za wiersz związany z tematyką Konkursu

•              rzeczowe: Nagroda Młodych dla uczestników do 18 roku życia oraz Nagroda Dla Lokalnego Poety (zamieszkałego na terenie miasta Turek i powiatu tureckiego)

6.            O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.

7.            Uczestnik nagrodzony w kategorii głównej, nie może otrzymać nagrody w pozostałych kategoriach.

8.            Wysokość nagród leży w gestii organizatora.

9.            Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 roku na Biesiadzie Poetyckiej ph. „Dwaj najwięksi tyrani ziemi: przypadek i czas”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela

w dniu 17 kwietnia 2015 r., najpóźniej do 18 maja 2015 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.

Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.

10.          Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).

11.          Biblioteka przewiduje wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie Konkursu.

12.          Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15

w godzinach        od 900 do 1830.

Osoby odpowiedzialne: Emilia Goślińska, Agnieszka Tomczyk.