XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka.

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka.

konkurs jana krzewniaka.png - 121.99 Kb

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka w Karczewie. Teksty należy słać do 27 marca 2015

Burmistrz Karczewa, 

Rada Miejska w Karczewie, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

i Redakcja „Głosu Karczewa”

ogłaszają XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka.

Regulamin Konkursu

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą  być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

 

3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail oraz podpisane oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu.

5. Prace należy nadsyłać do 27 marca 2015 roku na adres: Redakcja „Głosu Karczewa” , 05-480 Karczew,  ul. Warszawska 28,  z dopiskiem Konkurs poetycki”. Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.

7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

Nagroda   I stopnia                                             2.500 złotych

Nagroda  II stopnia                                             2.000 złotych

Nagroda III stopnia                                             1.500 złotych

Nagroda MGOK                                                      500 złotych

Nagroda "Głosu Karczewa"                                    500 złotych

Nagroda Parafii Karczew                                        500 złotych

oraz  4 wyróżnienia.

8. Nagrody - „Głosu Karczewa” oraz Nagroda Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 13 czerwca 2015 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.

13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.

14. Koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy.

15.Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

16. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

Organizatorzy

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak,   tel. 505 409 078 .


Grafika: Oazy myśli, Stefania Pruszyńska


czwartek, 05 marca 2015, impresje

więcej:https://www.facebook.com/stefania.goleniapruszynska

db