II Konkurs "Książka przyjazna dziecku"

II Konkurs "Książka przyjazna dziecku"

logo-200.jpg - 28.32 Kb 1-560.jpg - 4.30 Kb

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU

KSIĄŻKA PRZYJAZNA DZIECKU

1. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie polskiej książki dla dzieci, przybliżającej tematykę tradycji, historii, sztuki, wartości regionalnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i miejscowości Polski.

2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach.

 

3. Przedmiotem konkursu mogą być książki dla dzieci w wieku 7-14 lat, oceniane w dwóch kategoriach konkursowych:

książki wydane w min. ilości 100 egz., w okresie od 1 stycznia 2014 r.

niewydane lub wydane w nakładzie maks. 99 egz. i niewprowadzone do sieci dystrybucji.

4. Pula nagród w konkursie wynosi 10 tys. złotych. Przewidziane jest przyznanie nagród głównych w każdej z kategorii w wysokości 5 tys. zł.

5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz możliwość nieprzyznania nagrody w określonej kategorii. W przypadku, gdy autorem książki jest więcej niż jedna osoba  nagroda nie podlega zwielokrotnieniu. Przewidziane jest przyznanie nagród specjalnych i wyróżnień honorowych. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

6. Każda książka nagrodzona lub wyróżniona w konkursie otrzymuje prawo  o oznaczenia  znakiem – logo konkursu.

5.   Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni autorzy książek napisanych w języku polskim, niebędących adaptacjami, tłumaczeniami, wznowieniami.

6.   Książki mogą zostać zgłoszone do  uczestnictwa w konkursie przez autorów lub wydawców.

 

7.   Głównym kryterium oceny jest wartość literacka utworu z uwzględnieniem:

kultury i bogactwa języka,

fabuły, sposobu narracji oraz zawartych treści dostosowanych do wieku czytelników,

oryginalności, niepowtarzalności,

książka nie może zawierać treści niezrozumiałych dla dzieci, a powinna przekazywać treści służące kreowaniu pozytywnych postaw, m. in. takich jak patriotyzm, tolerancja, poszanowanie odmienności innych ludzi.

 

Wśród dodatkowych kryteriów oceny będą uwzględniane: tradycja, historia, specyfika wartości etyczno-kulturalnych regionów, promowanie wartości    regionalnych, takich jak kultura, sztuka, język (gwara), typowych dla danego regionu. W utworach mogą być wykorzystane elementy zaczerpnięte z anonimowej tradycyjnej twórczości ludowej (podania, legendy).

 

Warunki uczestnictwa i przyjmowania prac:

nadesłanie maks. 3 utworów do dnia 30 września 2015 r. na adres Organizatora (pl. Wolności 2, 25-367 Kielce) z dopiskiem Konkurs Książka przyjazna dziecku. Liczy się data ze stempla pocztowego,

książki wydane należy przysłać w 3 egzemplarzach dla każdego zgłaszanego   tytułu. W przypadku książek niewydanych prosimy o wydruk w 3 egzemplarzach każdego zgłoszonego utworu oraz wersję elektroniczną (płyta CD),

podpisana karta zgłoszeniowa oznacza przyjęcie przez autora regulaminu konkursu,

prace przysłane po określonym terminie lub niespełniające warunków, określonych przez Organizatora, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa                  w konkursie.

10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby uczestniczące   w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu ani członkowie ich najbliższej                   rodziny.

11. Oceny nadesłanych prac dokona jury złożone ze znawców literatury   dziecięcej,       pedagogów oraz przedstawicieli Organizatora konkursu. Ogłoszenie werdyktu nastąpi do 20 listopada 2015 r.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

14. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

15. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich do zgłaszanych książek. Autorzy wyrażają również zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstu i grafiki w materiałach promocyjnych konkursu i publiczne wystawianie, udostępnianie nadesłanych prac (dot. utworów            wydanych).

16. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień regulaminu, a także w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o Konkursie.

Dodatkowych informacji udzielają:

Aleksandra Sarek Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Anna Myśliwiec Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 41 34 337 11

lub

tel. 41 34 337 00 wew. 162

 

db