Ogólnopolski Konkurs Poetycki im.Wł. Broniewskiego "O liść dębu"

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im.Wł. Broniewskiego "O liść dębu"

li dbu.jpg - 13.71 Kb

XXVII edycja

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego
„O Liść Dębu”

Organizatorzy:

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock

Regulamin

Cele konkursu:

- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,

- konfrontowanie twórczości poetyckiej,

- promowanie młodych twórców

Zasady:

Uczestnikiem może być poeta, który w terminie do 20 września 2015 roku nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.

 

Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu - w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A4 na adres: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, 09 – 402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6.

Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem).

Imię, nazwisko, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku dziecka w celach promocyjnych związanych z konkursem.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przysłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.

Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek *Konkurs Poetycki im. Władysława  Broniewskiego „O Liść Dębu”*.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację w tomiku pokonkursowym oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem. Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji, a także do rozpowszechniania utworów on-line i udostępnienia w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń, w tym w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej - bez zgody autorów i honorarium.

Nagrody:
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):

„Liść Dębu” I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka

II Nagroda

III Nagroda

Wyróżnienia ogólne

Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock

Wyróżnienia, w tym jedno za wiersz lub zestaw wierszy o tematyce płockiej - związany z  Płockiem, nawiązujący do historii lub współczesności miasta.

II edycja Nagrody Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii limeryki.

Jednocześnie informujemy, że jury może zrezygnować z przyznania nagrody lub dokonać innego podziału nagród.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2015 r.

Zapraszamy na stronę Książnicy Płockiej

www.ksiaznicaplocka.pl

 

***

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU, którego organizatorem jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock oraz do rozpropagowania konkursu w lokalnym środowisku artystycznym.

Uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu, która odbędzie się w listopadzie 2015 r., będzie towarzyszył  koncert poezji śpiewanej i program poetycki.

Plonem konkursu jest starannie wydany tomik wierszy nagrodzonych, wzbogacony fotografiami członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy.

Zestawy wierszy prosimy nadsyłać do 20 września br. na adres: Książnica Płocka ul. Kościuszki 6, 09-402 Płock.

Kontakt do organizatorów:

Ewa Luma - Kierownik działu oświatowo-edukacyjnego Książnicy Płockiej

tel. 24 268 00 33

Z poważaniem

Lidia Kobucińska

 

Sekretariat Książnicy Płockiej

 

db