OGÓLNOPOLSKI XI KONKURS LITERACKI pt. „Od poezji do rapu”

STOWARZYSZENIE  PRZYSTAŃ  W  TURKU OGŁASZA OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI POD HASŁEM:

"ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ, BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ" (Bułat Okudżawa)

KONKURS REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „Od poezji do rapu”

– kompleksowe działania na rzecz popularyzacji

i kształtowania  świadomych postaw mieszkańców regionu wobec literatury

REALIZATOR PROJEKTU

STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU PARTNERZY PROJEKTU:

  • MUZEUM IM.J.MEHOFFERA W TURKU
  • MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.W.PIETRZAKA W TURKU

PROJEKT DOFINANSOWANY  PRZEZ:

  • SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
  • ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO
  • GMINĘ MIEJSKĄ TUREK

REGULAMIN

JEDENASTEJ EDYCJI  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

 

1.Kategorie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 2015:

I: Poezja „Młody talent” – dla osób od 14 do 20 lat(przewidziane trzy nagrody rzeczowe)

II: Poezja – dla osób powyżej 20 lat(przewidziane trzy nagrody pieniężne)

III: Tekst rapowy bez wulgaryzmów, poprawną polszczyzną (nowość),

(przewidziane trzy nagrody rzeczowe)

Organizatorzy mają prawo zmienić   ilość nagród w poszczególnych kategoriach.


2.Oceny zgłoszonych utworów dokona profesjonalne jury:

Jury poetyckie: Leszek Lament-przewodniczący, Anna Baśnik,

Jury tekstów rapowych: raper BISZ, czyli Jarosław Jaruszewski oraz Iwona Wierzbicka- polonistka

 

3. Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestnicy przesyłają zestaw trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce jednak inspirowany hasłem naszego konkursu.

Każdy zestaw winien być opatrzony godłem(słowem). Natomiast dane osobowe autora, (adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail,)oraz Oświadczenie o treści: „Oświadczam ,że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs .Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach”, powinny znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem(nie piszemy danych osobowych na kopercie głównej).

Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych.

Prosimy o umieszczenie na zestawie nazwy kategorii. Uczestnik konkursu może wziąć udział jednocześnie w dwóch kategoriach. W takim wypadku należy dołączyć do zestawu utwór innej kategorii także w trzech egzemplarzach i umieścić na nim godło i nazwę kategorii.

 

4. Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane przez jurorów.

 

5. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 20.09.2015 r.(decyduje data stempla pocztowego)

 

6.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 

7.Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście. Nagrody rzeczowe należy odbierać osobiście lub za okazaniem upoważnienia wystawionego przez uczestnika po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem.

 

8.Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi prawdopodobnie 7 listopada 2015r. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu.

 

9.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

 

10.We wszystkich kwestiach spornych rozstrzyga Organizator.

 

11.Autor, nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikacji pokonkursowej „Od poezji do rapu”.

 

Adres, na jaki należy nadsyłać prace:

Stowarzyszenie Przystań. 62 -700 Turek.
ul. Browarna 13.  Z dopiskiem-Konkurs Literacki

http://www.przystan.turek.pl/node/18

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA

ZARZĄD   STOWARZYSZENIA  PRZYSTAŃ  W TURKU


 

 

Zdjęcie: Finał VIII Konkursu Poetyckiego

więcej: http://www.przystan.turek.pl/node/18

 

 

db