OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZY DEBIUT ROKU im. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY.

 

NAGRODA im.  KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY
OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZY DEBIUT ROKU

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich ogłasza Konkurs o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy debiut Poetycki Roku 2015.
Konkurs od ponad 30 lat promuje miasto Poznań w kraju i poza jego granicami. Inspiruje ludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji , zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi. Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody – Kazimiery Iłłakowiczówny. Była ona jedną z najważniejszych poetek polskich.
Z Poznaniem związała swoje życie, a wiele lat z poznańskim oddziałem ZLP.

Serdecznie zapraszamy

wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby reprezentujące instytucje kulturalne i media o charakterze literackim do nadsyłania

zauważonych, interesujących debiutów poetyckich – książek, wydanych w 2015 roku.

 

Regulamin konkursu:

• Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby, reprezentujące instytucje kultury i media i charakterze literackim.

• Książki autorów, pisane w języku polskim, wydane w 2015 roku, należy wysłać na adres Organizatora Konkursu w 3 egzemplarzach, z podaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora.

• Termin nadsyłania tomów poetyckich – 30.11.2015.(decyduje data stempla pocztowego).

• Nadesłanie książek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i stanowi deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu (z numerem ISBN).

• Nadesłane książki oceni Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

• Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody nastąpi w grudniu 2015., w Mieszkaniu – Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny – Oddziale Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, ul. Gajowa 4 m 8.

• Laureat zostanie powiadomiony o terminie wręczenia Nagrody.

• Wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiego zostaną zaprezentowane na witrynie poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich - www.zlp.poznan.pl

• Organizator nie zwraca książek, nadesłanych na konkurs.

• Adres Organizatora Konkursu:
Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
ul. Dmowskiego 37
60 – 222 Poznań

db