Konkursy

KONKURS MAŁYCH FORM LITERACKICH

Regulamin VIII Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego
Organizatorzy: Muzeum S. Żeromskiego w Nałęczowie, Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” w Nałęczowie
ogłaszają
VIII Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego


1. Konkurs ma charakter otwarty, tematyka prac może dotyczyć zarówno biografii lub twórczości Stefana Żeromskiego, jak i współczesności bądź historii (także historii uzdrowiska), w nawiązaniu do problemów społecznych poruszanych przez patrona konkursu.
2. Na konkurs można wysyłać eseje opowiadania, dzienniki niepublikowane wcześniej w całości ani we fragmentach, o objętości do 10 stron maszynopisu. Utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Ilość prac dowolna.
3. Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem (pseudonimem), z dołączoną kopertą z tym samym godłem, zawierającą informację o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu) należy przesyłać na adres: Muzeum Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 24-150 Nałęczów w terminie do 30 czerwca 2012 roku.
4. Jury w składzie: prof. dr hab. Józef Fert (KUL) – przewodniczący i członkowie: Waldemar Michalski – literat, Bernard Nowak – literat – przyznają nagrody pieniężne dla wyłonionych laureatów oraz wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów. Pula nagród wynosi 5000 zł. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 14 października 2012 r. poprzez zamieszczenie na stronach WWW.muzeumlubelskie.pl. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani listownie i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się 24 listopada 2012 r.
5. Prace nadesłane na konkurs pozostają u organizatorów, którzy podejmą starania o publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w całości lub we fragmentach. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania utworów bez dodatkowego honorarium. Przesłanie utworu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż uczestnik jest twórcą przesłanej pracy i posiada doń wszelkie prawa autorskie, zarówno majątkowe jak i osobiste oraz, iż przenosi autorskie prawa majątkowe do utworu na organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz upoważnia organizatora do wykorzystania praw zależnych do utworu. Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione przez uczestnika na rzecz organizatora nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Uczestnicy poprzez wysłanie pracy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zbiorze danych osobowych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji konkursu oraz wydania nagród zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.).
7. Nagrodę może odebrać uczestnik konkursu osobiście lub przez osobę przez niego notarialnie upoważnioną. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym dniu będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody. W przypadkach szczególnych (wypadki losowe) organizatorzy mogą przekazać nagrodę na wskazane przez laureata konto bankowe.
8. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
9. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 81 501 47 80.

 

KONKURS DLA MŁODZIEŻY

Lednicka Wiosna Poetycka
XVI  EDYCJA

Regulamin
Turnieju Poetyckiego „O Koronę Wierzbową”

Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat. Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.

Warunki uczestnictwa:

- należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie, mogą być tematycznie związane z Ziemią Lednicką, w 3 egzemplarzach  - wydruk
- i w wersji elektronicznej (płyta),
- każdy egzemplarz musi być podpisany (imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika, nazwa i numer telefonu szkoły),
- prace należy nadsyłać w terminie do 1 maja 2012 r. pod adres:
Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo
        ŁUBOWO 13 f,
62-260 ŁUBOWO
                           (z dopiskiem na kopercie)
                            XVI Lednicka Wiosna Poetycka
                            Turniej Poetycki
                           „O KORONĘ WIERZBOWĄ”.

Wiersze oceniają jurorzy (poeci, poloniści). Rozstrzygnięcie Turnieju odbędzie się podczas uroczystego spotkania w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pod koniec maja b.r. Laureaci zostaną powiadomieni o nagrodach na 3 dni przed planowaną imprezą. Nagrodzone utwory odczytają autorzy. Organizatorzy poczynią starania, aby finał konkursu uświetnili swą obecnością znakomici twórcy. Przewidziano także zajęcia warsztatowe oraz możliwość prezentacji tekstów poetyckich wcześniej zgłoszonych, w Turnieju Jednego Wiersza.
Nagrodzone wiersze będą wydrukowane w specjalnym zbiorku.

Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych miłośników poezji i Ziemi Lednickiej do uczestnictwa w Turnieju.

 

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem:
061/427-59-34 lub 061/820 -91 -65

   

KONKURS IM. S. GROCHOWIAKA

  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA W LESZNIE

     ogłasza

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA

organizowany pod patronatem

PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Współorganizatorzy:

         Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie
Urząd Miasta Leszna

Regulamin:
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno początkujący twórcy, jak i autorzy z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.
Uczestnicy nadsyłają jeden zestaw poetycki (od jednego do trzech utworów), lub jeden utwór prozą (nowela, opowiadanie, esej), lub jeden utwór dramatyczny, lub jedno słuchowisko radiowe nienagradzane w innych konkursach oraz niepublikowane w całości w którymkolwiek z mediów.
Prace należy nadsyłać w maszynopisie (objętość utworu nie może wynosić więcej niż 30 stron formatu A4*), w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem) wraz z dołączoną kopertą podpisaną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: imię i nazwisko autora, dokładny adres (jeżeli jest, to także adres e-mail), numer telefonu oraz krótką notkę biograficzną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercie „Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”.
Prace niespełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w połowie listopada 2012 r.
Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia za najlepsze utwory w każdej kategorii oraz wyróżnienie specjalne za najlepszy utwór z motywem leszczyńskim. Finaliści otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez organizatorów i fundatorów. Pula nagród wynosi 10 000 zł.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani listownie lub pocztą e-mail przez organizatorów oraz zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci zobowiązani są do udziału w tej uroczystości i zaprezentowania fragmentu nagrodzonego utworu. Autorzy przyjeżdżają na koszt organizatora. Informacje o wynikach znajdą się na stronie internetowej MBP www.mbpleszno.pl.
Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście w dniu finału. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele działalności kulturalnej prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska finalistów, fotografii z uroczystości wręczenia nagród, a także do publikacji i prezentacji nagrodzonych utworów bez dodatkowego honorarium. Nie wysyłają także indywidualnych podziękowań za udział w konkursie.
W sprawach spornych dotyczących Konkursu decyzje podejmują organizatorzy.
Z chwilą ogłoszenia X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka prace nadesłane na konkurs poprzedni – poza nagrodzonymi i wyróżnionymi – zostaną komisyjnie zniszczone.

*) wymogi edytorskie: format strony A4, marginesy 2,5 cm; zapis w MS Word Times New Roman – plik .doc. ; pismo 12 pkt, interlinia 1,5

Informacje:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno; 
tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65 ; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.mbpleszno.pl

   

Natura Moich Okolic

 
REGULAMIN
X V I I  OGÓLNOPOLSKIEGO   KONKURSU
 LITERACKO — PLASTYCZNO  – FOTOGRAFICZNEGO
„NATURA MOICH OKOLIC” – 2012
 

 
1.     Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze organizuje   X V I I Ogólnopolski  Konkurs Literacko– Plastyczno – Fotograficzny „Natura moich okolic”, w którym mogą wziąć udział pracownicy i emeryci placówek oświatowo – wychowawczych i naukowych z terenu całego kraju.
 
2.     Tematyka prac obejmuje wszelkie inspiracje pochodzące z otaczającej przyrody, ochrony środowiska i zagrożeń dla niej.
 
3.     Prace plastyczne w ilości 1–3 sztuk (od formatu A-3 wzwyż) w technikach rysunek, kolorowanka, malarstwo, wydzieranka, techniki mieszane itp. – do wyboru, grafika – format dowolny.
 
4.     Prace literackie w ilości 1–3 utwory – poezja, opowiadanie, reportaż itp. w maszynopisie znormalizowanym do 3 stron.
 
5.     Prace fotograficzne w ilości 1 sztuka lub cykl zdjęć do 3 sztuk, format technika i kolorystyka dowolna. Zdjęcia należy oprawić na papierze lub kartonie o marginesie 5cm.
 
6.     Wszystkie prace muszą być opatrzone godłem. W osobnej kopercie powinno znajdować się imię i nazwisko, adres do korespondencji.
 
7.     Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów     i mogą być wykorzystane w celach reklamy i publikacjach.
 
8.     Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2012 r. na adres:
Zarząd Okręgu Lubuskiego ZNP w Zielonej Górze,
ul. Sikorskiego 15 d ‚  65 – 415 Zielona Góra z dopiskiem „konkurs”.
Kontakt telefoniczny, faksowy  (0 68) 32 708 31.
Kontakt e – meilowy  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
9.     Autorzy najlepszych prac w dziedzinie plastyki, literatury i fotografii zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
 
Za Komitet Organizacyjny
Bożena  Mania 

   

Turniej poetycki o malinową karafkę

Koło Literackie przy Klubie Nauczycieli Miasta Poznania
serdecznie zaprasza na
VI TURNIEJ POETYCKI
„O MALINOWĄ KARAFKĘ”

Turniej odbędzie się 24 stycznia 2012r. o g. 17.00  w Klubie Nauczycieli Miasta Poznania przy ul. Słowackiego 58/60 (oficyna w podwórzu, I piętro).
Turniej ma charakter otwarty, to znaczy, że może w nim uczestniczyć każdy bez względu na przynależność zawodową czy związkową i niezależnie od dorobku literackiego. Wystarczy przedstawić 1 wiersz mniej lub bardziej nawiązujący do hasła wywoławczego: „Boso po śniegu” Wiersze oceni jury powołane przez publiczność, a nagrodę –  butelkę owocowej nalewki – wręczy sponsor.
 

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy!
Organizator i prowadząca spotkanie – Teresa Januchta

 

   

Konkurs Literacki PTWK

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek ogłasza XI edycję Konkursu Literackiego PTWK  w następujących kategoriach twórczości: poezja,  proza,  esej  i  literatura dla dzieci i młodzieży.

Udział w nim mogą wziąć  autorzy książek wydanych w latach  2010– 2012, którzy mają  w swoim dorobku nie więcej niż trzy opublikowane książki w danej kategorii twórczości.

Read more

   

Narew: ludzie, przyroda, kultura

   Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA z okazji swojego 30-lecia ogłosiło cztery konkursy – na esej, reportaż, fotoreportaż i starą fotografię – pod wspólną nazwą "Narew: ludzie, przyroda, kultura". Organizatorzy zapraszają do przygody artystyczno-intelektualnej wszystkich ludzi pióra i obiektywu.
   W każdym z trzech pierwszych konkursów główna nagroda wynosi 20 000 złotych, z kolei w konkursie archiwalnych zdjęć przewidziano pięć nagród po 2000 złotych każda. Prace w poszczególnych kategoriach ocenią zespoły jurorów pod przewodnictwem: prof. Janusza Tazbira (esej), Marka Millera (reportaż) i Andrzeja Zygmuntowicza (fotoreportaż). Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2012 roku. Mam nadzieję, że ta informacja zainteresuje sympatyków Związku Literatów Polskich.
Bardzo prosimy o pomoc w rozpropagowaniu konkursów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://www.stopkapress.com.pl/art-narew.html.

Z poważaniem
Dorota Gołek

   

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego (do 18.03.12)
Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Pawła Brylińskiego

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.
2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.

Read more

   

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej
„Słowo jak chleb”

Fundacja Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej w Poznaniu
„Nasz Klub” - Centrum Artystyczne ISKRA
pod patronatem medialnym TVP Poznań, Radia Merkury, IKS
patronatem honorowym Biblioteki Raczyńskich, Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury
ogłaszają:

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej (1932-2004)

Temat szóstej edycji Konkursu: Niecodzienność

Read more

   

KONKURS PAUKSZTĄ INSPIROWANY

Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej (woj. lubuskie), Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu ogłaszają konkurs literacki, którego celem jest pozyskanie wartościowych małych form prozatorskich, opisujących polską rzeczywistość inspirowaną twórczością Eugeniusza Paukszty.
v
Konkurs adresowany jest do młodzieży i do osób dorosłych.
(będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych)
v
Prace  nigdzie niepublikowane- opowiadanie, nowela, esej o objętości do 10 stron formatu A4 w 3 egzemplarzach oraz nagrane na nośniku CD, opatrzone godłem oraz literą „M” ( młodzież do lat 18) albo „D” (dorośli)  należy przysłać
do dnia 30 sierpnia 2011 r.
na adres:

Read more

   

Konkurs Miłoszem inspirowany

Ogólnopolski Konkurs Poetycki


Organizatorem konkursu jest Związek Literatów Polskich Oddział Łódź.
Współorganizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani bez względu na przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych, którzy ukończyli 18 lat.
Cele konkursu:
1. Włączenie się w obchody Roku Miłosza
2. Wyszukiwanie osób uzdolnionych literacko oraz stworzenie wydarzenia literackiego.
Regulamin konkursu:
1. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora zestawu trzech wierszy inspirowanych cytatem z wiersza Czesława Miłosza OECONOMIA DIVINA:
„Wydziedziczona z przedmiotów mrowiła się przestrzeń.
Wszędzie było nigdzie i nigdzie, wszędzie.”

Read more

   

Strona 5 z 6